Logo Nuevo Mundo

Практический курс делового общения

Целью данного курса является изучение лексики и основных конструкций русского языка, необходимых в деловом общении, а также их грамотное устное и письменное употребление. Этот курс научит Вас справляться в повседневных ситуациях в сфере бизнеса. Особое внимание уделяется развитию разговорных умений в различных рабочих ситуациях.

Содержание курса

Работа, люди и организации

Работа и профессии
Как мы работаем
Поиски работы
Рабочие квалификации
Бонусы на рабочем месте
Люди и рабочие места
Карьерная лестница
Возможные проблемы на работе
Менеджеры, директора и руководители
Организации
Производство
Выпуск продукции и услуги
Процесс разработки
Активы, пассивы и бухгалтерский баланс
Акционерный капитал и долги
Взлеты и падения
Слияния, поглощения и распродажи

Финансы и экономика

Личные средства
финансовые центры
Торговля
Показатели

Как правильно поступить?

Нарушения и антикоррупционная этика

Личные навыки и умения

время и управление временем
стресс и управление стрессом

Лидерство и стили управления        
Корпоративная культура
Ведение бизнеса в интернациональной среде

Общение по телефону, факсу и почте

Деловые навыки
Встречи и их виды
Роль председателя собрания
Выражение точки зрения
Выражение согласия или несогласия
Техники ведения дискуссии
Презентации (подготовка и введение, основные части, заключение и вопросы от аудитории)
Переговоры (ситуации и участники, подготовка,  дальнейшие переговоры, возможные трудности, достижение согласия

Kurssin pituus

Kurssin pituus vaihtelee yksilöllisesti lähtö- ja tavoitetason mukaan.

Aika ja paikka:

Opetus tapahtuu joko asiakkaan luona tai koulumme tiloissa Helsingissä teille sopivaan aikaan.

Koulutuksen pÄÄtyessÄ kurssin tilaaja saa:

 • - koulutusraportin
 • - oppilasarvion
 • - kurssin osallistuja saa kurssitodistuksen.


Venäjän kielen kurssit
Opetusmenetelmä

Kielikoulussamme vieraiden kielten opetus perustuu kommunikatiiviseen lähestymistapaan (Communicative Language Teaching), joka tarkoittaa, että opetuksessa panostetaan oppijan selviytymiseen vieraalla kielellä erilaisissa viestintätehtävissä ja -tilanteissa sekä vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen.

Kielen omaksuminen tapahtuu autenttisten eli real life -viestintätilanteiden kautta. Opetuksen painopisteenä on kielenkäytön spontaanisuus ja ymmärrettävyys.

Kommunikatiivisen lähestymistavan suosio on kasvanut merkittävästi 1960-luvulta lähtien, ja se on vallitseva suuntaus vieraiden kielten opetuksessa myös tänäkin päivänä. Kieli nähdään entistä enemmän merkitysten ymmärtämisen ja ilmaisun välineenä. Kommunikatiivisella kielenopetuksella pyritään kommunikatiiviseen kompetenssiin, joka sisältää neljä ulottuvuutta:

Kieliopillinen kompetenssi eli kielikoodin hallinta.

Sosiolingvistinen kompetenssi eli kyky käyttää kieltä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Diskurssikompetenssi eli kyky yhdistellä ja tulkita viestin osia samalla muodostaen yhtenäisiä ja järkeviä kokonaisuuksia.

Strateginen kompetenssi eli kyky käyttää kielellisiä ja ei-kielellisiä strategioita (kiertoilmaukset, tehokeinot ym.).

Kommunikatiiviseen kielenopetukseen liittyy läheisesti kulttuurien välisen viestinnän opettaminen, joka korostaa kieltenoppijan viestinnällisten tietojen ja taitojen lisäksi kielenkäyttäjän henkilökohtaisia, sosiaalisia valmiuksia ja asenteita sekä tukee oppilaan sisältä päin ohjautuvaa, itsenäistä kielenoppimista.

Opettajat rakentavat oppimisprosessin oppijakeskeisesti. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppijan kielitaito ja tavoitteet. Tällöin opettaja tuo oppijan ulottuville ympäristöstä saatavia resursseja ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa edistääkseen oppijan tavoittelemaa oppimista.

Opettaja tukee oppijaa epämukavuusalueella: ylittämään kielitaitonsa rajoja, kehittämään strategioita, joilla puutteellisella taidolla selvitään haasteellisissa tilanteissa sekä kurkottelemaan kohti seuraavaa taitotasoa. Oppija ohjataan juuri hänelle sopivien materiaalien ääreen.

Opetus tukee kognitiivista prosessointia eikä anna valmista ja aukotonta, ulkoa opeteltavaa ja muotoihin kangistuvaa kuvaa kielestä. Kaikki käyttämämme opetusmateriaalit tukevat viestinnällistä kielenkäyttöä ja pohjautuvat luokkahuoneen ulkopuolisen elämän kielenkäyttötarpeisiin.

Funktionaalisessa opetuksessa muotoja ei kuitenkaan laiminlyödä, vaan ne kuvataan käytön kautta niin, että oppija hahmottaa myös niiden vakiintuneet merkitykset ja käyttötavat. Muoto, merkitys ja käyttö ovat siis tasapainossa. Opetusmenetelmämme onkin siis avoin ja systemaattinen, joka tekee oppimisprosessista mukavan ja tehokkaan.

 

Lue myös: Venäjän kielen intensiivikurssit.Venäjän kielen opettajat

FM Alena Mishina

 

FM Ksenia Kononova

Olin noin 4 vuotias kun sanoin äidilleni että minusta tulee opettaja. Vuosien jälkeen unelmastani tuli totta, olen koulutuksestani kielten opettaja. Jokaisen tunnin jälkeen minä tunnen että olin oikeassa. Nautin työstäni paljon. Olen onnellinen ja kiitöllinen että voin opettaa äidinkieltäni täällä, Suomessa. Minusta se on ihästuttavaa kun ulkomaalaiset puhuvat venäjää. Olen innokkas jakamaan kaiken tietöni ja rakkauteni tästä rikkaasta, värikkäästä ja kauniista kielestä opiskelijoideni kanssa.

FM Jelena Bogdanova


Hinnasto


Nuevo Mundossa jokainen kielikurssi suunnitellaan asiakaskohtaisesti, sen takia jokaisella projektilla on eri hinta riippuen ajasta, paikasta ja kielestä. Ota meihin yhteyttä! Kustannusarviot ja tarjoukset saat vuorokaudessa, kun täytät tämän lomakkeen ja lähetät sen meille.

Maksuton kustannusarvio.

Hintaan sisältyy :

 • - koulutuksen suunnittelu
 • - suullinen haastattelu
 • - kirjallinen testi
 • - tasotestiraportti
 • - opetus ja sen valmistelu
 • - oppiaineistot
 • - kurssin kansiot
 • - lopputestaus
 • - koulutusraportti
 • - kurssin todistukset
 • - jatkokoulutussuunnitelma
 • - opettajan matkakulut Helsingissä