Yleiset käännöstyön toimitusehdot


TILAAJAN JA TOIMITTAJAN VASTUU

Tilaajan vastuu

Tilaaja toimittaa toimittajan käyttöön tilattua työtä varten tarvittavat asiakirjat ja sovittaessa myös tausta-aineistoa, kuten aiempia käännöksiä, termiluetteloita, julkaisuja, kuvia ja muita hallussaan olevia perustietoja sekä muuta asiantuntija-apua. Tilaajan on myös parhaan kykynsä mukaisesti annettava toimittajalle hänen pyytämät tekstiä koskevat selvitykset (esimerkiksi tekstin epäselvyyksistä tai puutteellisuuksista). Tilaajan tulee ilmoittaa toimittajalle käännettävän tekstin käyttötarkoitus ja kohderyhmä ennen työn aloittamista. Tilaajan tulee myös sopia toimittajan kanssa tarkistusmenettelystä, toimitustavasta ja -muodosta sekä tekstin ulkoasusta.

Toimittajan vastuu

Toimittajan tulee työtä vastaanottaessaan tehdä toimeksiantoselvitys ja varmistaa, että se saa tilaajalta riittävät tiedot voidakseen toimittaa sopimuksen mukaisen toimeksiannon. Mikäli toimittaja ei saa riittäviä tietoja, sen tulee ilmoittaa siitä tilaajalle.


HINNOITTELU JA HINTATARJOUKSET

Käännöspalvelujen hinnoitteluperusteista, hinnasta ja maksuehdoista on sovittava etukäteen. Hintaan vaikuttavat muun muassa seuraavat seikat: tekstin vaikeusaste, erikoisala ja määrä sekä käännöksen kielipari ja toimitusaika. Jos hintaa ei voida etukäteen tarkasti määritellä, annetaan tarvittaessa hinta-arvio.


TOIMITUSAIKA

Työtä tilattaessa tulee sopia toimitusajasta. Mahdollisista aikataulun muutoksista osapuolet sopivat erikseen.


TIETOSUOJA JA LUOTTAMUKSELLISUUS

Tilaaja ja toimittaja pitävät salassa kaikki toisiltaan saamansa asiakirjat, oheisaineiston ja muut toimeksiantoon liittyvät tiedot, jotka eivät ole julkisesti saatavilla, sopimussuhteen aikana ja sen jälkeen. Toimittaja käyttää työn toteutuksessa ainoastaan sellaisia tahoja, joilla on toimittajan kanssa voimassa oleva salassapitosopimus ja jotka ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta tai näyttämättä toimeksiantojen yhteydessä saamiaan asiakirjoja ulkopuolisille.
Muita henkilöitä käytetään ainoastaan silloin, kun tilaaja esittää heitä esimerkiksi työn asiantuntijoiksi. Tapauskohtaisesti voidaan määrittää erityinen tietosuoja koskemaan sellaista aineistoa ja tietoja, jotka tilaaja tai toimittaja määrää pidettäväksi luottamuksellisina.


TEKSTIN KORJAAMINEN TAI MUUTTAMINEN SEKÄ TARKASTUS JA HYVÄKSYMINEN

Toimittajalle tulee viipymättä ilmoittaa työssä todetuista puutteista tai virheistä. Toimittajan tulee ottaa palaute huomioon, ja toimittaja pidättää itselleen oikeuden korjata todetut puutteet ja virheet sovitussa ajassa. Toimittaja ei vastaa muutoksista, jotka tilaaja tekee tekstiin yksipuolisesti sopimatta siitä toimittajan kanssa.


TEKIJÄNOIKEUDET

Toimittajalla on käännökseen tekijänoikeuslain (404/1961) tarkoittama tekijänoikeus, ellei muuta sovita. Toimittaja luovuttaa käyttöoikeuden käännökseen toimeksiannon vaatimassa laajuudessa ja tarkoituksessa.


MAKSUT

Jos tilaaja ei noudata toimittajan kanssa sovittuja maksuehtoja, toimittajalla on oikeus keskeyttää tekeillä olevat toimeksiannot ja laskuttaa tehdystä työstä.


FORCE MAJEURE

Toimittajan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajalle mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Ylivoimainen este oikeuttaa sekä toimittajan että tilaajan luopumaan toimeksiannosta, kuitenkin niin, että tilaaja sitoutuu maksamaan jo tehdystä työstä. Toimittaja pyrkii kaikin tavoin auttamaan tilaajaa, jotta toimeksianto voidaan antaa jonkin muun toimittajan tehtäväksi.

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan lakkoa, työsulkua, työtaistelua, kapinaa, luonnononnettomuutta, sotatilaa, äkillistä sairautta tai muuta ylivoimaista estettä, jonka voidaan osoittaa selvästi vaikuttaneen siihen, ettei toimittaja ole voinut toteuttaa toimeksiantoa sovitulla tavalla.

ERIMIELISYYDET JA TOIMITTAJAN KORVAUSVASTUU

Toimittaja vastaa ainoastaan sellaisista vahingoista, joissa vahinko on aiheutunut paino- tai monistustuotteessa tai muussa painettavassa tuotteessa ilmenneestä ja toimittajasta johtuvasta virheestä ja toimittaja on ennen painatusta/kopiointia saanut työn lopullisessa muodossaan oikolukuun ja hyväksynyt sen.

Toimittajan korvausvastuu rajoittuu virheen korjaamiseen sekä virheestä aiheutuviin ylimääräisiin painatus /kopiointikustannuksiin ja on enintään toimeksiannosta saadun palkkion määräinen. Toimittaja ei vastaa muusta mahdollisesta vahingosta, kuten tilaajan taloudellisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Vaatimus tulee tehdä viimeistään 3 kuukauden kuluessa valmistuneen toimeksiannon vastaanottamisesta; muussa tapauksessa toimittaja ei ole enää korvausvelvollinen.

Tilaajan ja toimittajan väliset erimielisyydet tulisi ratkaista sovittelemalla. Erimielisyydet, joita ei kyetä sovittelemaan, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.